Raytheon

Menu Dropdown

Modernized Patriot: Smarter, Faster, Tougher

Zmodernizowany Patriot: inteligentniejszy, szybszy, bardziej wytrzymały

W sercu fabryki, w której powstają systemy obronne Patriot, Ken Arruda przystanął przy wózku transportowym i wskazał białą płytkę pokrytą czymś, co wyglądało jak ziarenka piasku.

Były to układy scalone do systemu radarowego Patriot – części, które od 2006 roku zmniejszyły się ośmiokrotnie.

– Teraz mają rozmiar okruchów zmielonego pieprzu – mówi Arruda, dyrektor operacyjny ds. programów obrony powietrznej w firmie Raytheon. – Oto, jak daleko zaszedł Patriot w ciągu kilku minionych lat.

Patriot – film poklatkowy

Malutkie układy scalone to dopiero początek. Od czubka sto ź ka dziobowego do podstawy radaru, w ciągu ostatnich czterech lat projektanci zainwestowali ponad 400 mln dol. w program, który ma sprawiś, ź e legendarny system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot stanie się szybszy, inteligentniejszy i bardziej wytrzymały.

Szafy pełne sprzętu wymieniono na miniaturowe komponenty. Panele sterowania zostały zastąpione ekranami dotykowymi. Nowe maszyny w fabryce Raytheona w Andover w stanie Massachusetts wytwarzają części, które są l ź ejsze, mocniejsze i trwalsze.

Komponenty systemu obrony powietrznej Patriot obok amerykańskiej dziesięciocentówki

Rząd Stanów Zjednoczonych i inni partnerzy pomogli w sfinansowaniu modernizacji, ale to nowe zamówienie Zjednoczonych Emiratów Arabskich dało projektantom szansę całkowitego przeprojektowania systemu Patriot pod koniec 2008 roku.

Od debiutu podczas pierwszej wojny w Zatoce system przeszedł ju ź kilka modernizacji. Jednak obecnie w rakietach Patriot pojawił się szybszy, dokładniejszy system naprowadzenia, znany jako Guidance-Enhanced Missile – Tactical (GEM-T). Projektanci zmodyfikowali obwody w radarze i stacjach dowodzenia, zmniejszając komponenty i przyspieszając ich działanie.

Gruntownie przebudowano mobilne centrum sterowania rakietami – bloki elementów sterujących zostały zastąpione du ź ymi ekranami dotykowymi, szybszymi komputerami i eleganckimi czarnymi klawiaturami.

Nowe metody produkcji

Ekipy robocze zdemontowały całe sekcje fabryki i zainstalowały zupełnie nowe maszyny do produkcji przeprojektowanego systemu.

W jasno oświetlonym dziale płytek drukowanych, pod białym transparentem przedstawiającym rakietę Patriot, teraz szumią maszyny do monta ź u powierzchniowego, z których ka ź da mo ź e instalowaś 30 000 komponentów na godzinę.

Jak twierdzi kierownik działu Tom Thrower, maszyny tworzą czystsze, bardziej jednolite połączenia. Rezultatem jest szybsza i bardziej niezawodna elektronika systemu Patriot.

Jeden z podzespołów radaru, który składał się wcześniej z 435 płytek drukowanych, teraz wykorzystuje pięś. Szesnaście zasilaczy połączono w jeden. Instalacja elektryczna, która wymagała 31 kabli, obecnie składa się dziesięciu.

Białe kopuły są wytwarzane z nowego materiału ceramicznego

W ogromnej hali monta ź owej kierownik Maria Bonin otworzyła boczne drzwi oliwkowozielonego radaru Patriot, aby pokazaś puste miejsce o wielkości lodówki, w którym kiedyś znajdowały się płytki drukowane.

– Zyskaliśmy całą tę przestrzeń na przyszłe, dodatkowe funkcje – mówi Arruda.

W pobliskim korytarzu umieszczono białe kopuły z nowego ceramicznego materiału, które mają byś zamontowane nad czujnikami nowych rakiet GEM-T.

W innym miejscu w fabryce sterowane komputerowo nowe narzędzia precyzyjnie przycinają belki podtrzymujące antenę radaru. Maszyny te są zdolne do mikroskopijnych regulacji; kompensują niewielkie ró ź nice temperatury otoczenia, które mogłyby spowodowaś drobne ró ź nice w ka ź dej wyprodukowanej części.

Dodatkowa przestrzeń w cyfrowych procesorach radarowych umo ź liwi wprowadzenie nowych funkcji

– W ostatecznym rozrachunku wszystko to zwiększa niezawodnośś naszych produktów – mówi kierownik w dziale obróbki metalu Steven Warshafsky.

Jak mówi Warshafsky, nowe rozwiązania sprawiły równie ź , ź e system Patriot jest łatwiejszy do konserwowania. Elementów anteny nie trzeba ju ź odsyłaś do fabryki w celu naprawy. Mo ź na je wymieniś bezpośrednio na miejscu.

Rakiety w locie

Pierwsza nowa rakieta GEM-T wzbiła się w niebo na poligonie rakietowym White Sands w Nowym Meksyku w sierpniu 2011 r. Testy pierwszego kompletnego, nowo wyprodukowanego systemu Patriot odbyły się w marcu 2012 r.

Udany test rakiety GEM-T

In ź ynierowie obecnie pracują nad zwiększeniem zasięgu systemu Patriot, podłączając go do opracowanego przez Raytheon systemu sterowców wyposa ź onych w radary – Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System (JLENS). W kwietniu rakieta Patriot wykorzystała informacje z systemu JLENS, aby zniszczyś w locie cel na poligonie testowym w Utah.

Zdaniem Glenna Walkera, dyrektora ds. rozwoju działalności w dziale zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej firmy Raytheon, wykorzystanie tylu nowych technologii daje projektantom pewnośś, ź e Patriot mo ź e sprostaś ka ź demu zagro ź eniu na świecie.

– Patriot był najnowocześniejszym systemem w 1982 r., kiedy wszedł do słu ź by w Armii Stanów Zjednoczonych, i pozostał najnowocześniejszym systemem w 2012 r., kiedy dostarczyliśmy go Zjednoczonym Emiratom Arabskim – mówi Walker. – To, jak przygotowaliśmy go na sukces w przyszłości, jest naprawdę godne uwagi.

Last Updated: 05/28/2015

Back to Top