Rygorystycznie testowany, gotowy do dzia?ania, niezawodny.

Sprawdzony w warunkach bojowych system Patriot jest najbardziej zaawansowan? platform? obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na ?wiecie. System ten stanowi podstaw? architektury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 13 pa?stw, w tym Stanów Zjednoczonych oraz pi?ciu innych cz?onków NATO.

Patriot jest systemem dalekiego zasi?gu przeznaczonym do zwalczania pocisków na du?ej wysoko?ci przelotowej, zdolnym do dzia?ania w ka?dych warunkach atmosferycznych, a jego funkcjonowanie podlega regularnym, drobiazgowym testom przeprowadzanym w rzeczywistych warunkach operacyjnych pod nadzorem Armii Stanów Zjednoczonych (U.S. Army). System umo?liwia zwalczanie taktycznych pocisków balistycznych, pocisków manewruj?cych i zaawansowanych statków powietrznych, a ponadto jest stale modernizowany pod k?tem przeciwdzia?ania nowym zagro?eniom.

  • Na ca?ym ?wiecie rozlokowanych jest ponad 200 baterii
  • System przeszed? pomy?lnie ponad 2500 prób wyszukiwania i ?ledzenia celów
  • Od 2009 r. przeprowadzono ponad 150 próbnych wystrzele? pocisków
  • Do klientów trafia ju? najnowsza wersja oprogramowania systemu Patriot (PDB-7), w której wprowadzono znaczne udoskonalenia
  • Ca?kowicie zmodernizowany system Patriot pozostanie w s?u?bie co najmniej do 2048 r

 

 

Zawsze gotowy do dzia?ania i niezawodny system Patriot mo?e równie? wspó?pracowa? z dotychczasowymi rozwi?zaniami w ramach szerszej, zintegrowanej architektury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Top of the Page