Raytheon

Menu Dropdown

National Advanced Surface-to-Air Missile System

Patriot

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) to wysoce elastyczne rozwi?zanie ?redniego zasi?gu, które spe?nia wszelkie wymagania operacyjne zwi?zane z obron? przeciwlotnicz?. W ramach tego rozwi?zania wojska obrony przeciwlotniczej otrzymuj? konfigurowalny i nowoczesny system, maksymalizuj?cy ich potencja? w zakresie szybkiego rozpoznawania, atakowania i niszczenia obecnych i przysz?ych statków powietrznych, bezza?ogowych aparatów lataj?cych oraz nowych typów pocisków manewruj?cych.

Za pomoc? systemu NASAMS mo?na zapewni? os?on? przegrupowuj?cym si? wojskom oraz chroni? cenne zasoby i du?e skupiska ludno?ci. System ten funkcjonuje ju? od kilkunastu lat w Norwegii, a tak?e zosta? wdro?ony do s?u?by w Stanach Zjednoczonych w regionie stolicy kraju, w Hiszpanii, Finlandii, Holandii i Omanie.

Raytheon b?dzie nadal rozszerza? we wspó?pracy z norweskim partnerem – firm? KONGSBERG Defence and Aerospace AS – funkcjonalno?? systemu NASAMS, tworz?c i wprowadzaj?c do s?u?by ?ci?le zintegrowane rozwi?zania o du?ym potencjale. Wraz z poszerzaniem si? grona u?ytkowników systemu wprowadzane b?d? kolejne nowe technologie, które zapewni? obecnym i przysz?ym partnerom programu NASAMS dost?p do najbardziej zaawansowanej technicznie platformy gotowej do natychmiastowego u?ycia w warunkach bojowych.

Back to Top