RMS Products AMRAAM info Graphic 01

Zaawansowana rakieta powietrze-powietrze ?redniego zasi?gu (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, AMRAAM®) odnios?a zwyci?stwa w walkach na niebie Iraku, Bo?ni i Kosowa. Jej niezawodno?? operacyjna jest mierzona w tysi?cach godzin.

AMRAAM to lekki i ekonomiczny pocisk o bezprecedensowej skuteczno?ci. Dzi?ki zastosowaniu najnowszej technologii cyfrowej, zminiaturyzowanych pó?przewodników oraz najnowocze?niejszego, aktywnego naprowadzania radarowego AMRAAM zapewnia najwy?sz? niezawodno?? przy najni?szych kosztach eksploatacji.

RMS Products AMRstyle=

Rakieta AMRAAM zapewnia du?? elastyczno?? operacyjn? i mo?liwo?? oddania wielu strza?ów. Mo?na j? wystrzeli? w dzie? lub w nocy, w ka?dych warunkach pogodowych. Dzi?ki automatycznemu naprowadzaniu pilot mo?e opu?ci? obszar dzia?a? po wystrzeleniu pocisku. Pozwala to natychmiast rozpocz?? manewrowanie w celu szybszego zaatakowania kolejnych celów albo zmaksymalizowa? odleg?o?? od pierwotnego zagro?enia.

Do mo?liwo?ci operacyjnych rakiety AMRAAM nale?y szybkie osi?ganie pr?dko?ci bojowej, du?a odporno?? na przeciwdzia?ania oraz wy?sza skuteczno?? atakowania celów na niskim pu?apie. Najnowocze?niejsze, aktywne naprowadzanie radarowe, mo?liwo?? oddania wielu strza?ów oraz.

AMRAAM Video

AMRAAM Video

Top of the Page